Försättssida_Del 2.indd - Riksdagens öppna data

8619

Översyn av det skatteadministrativa sanktionssystemet :

Pål A. Bertnes is the Director of the Law Library (Law School Library) at The Faculty of Law at the University of Oslo. As an author, editor and publisher of books and articles and as a lecturer, his main professional interests have been related to matters concerning remedies for the retrieval of sources of law. skatteloven § 10-11 fjerde ledd slik at reglene også skal gjelde når skattyter indirekte eier aksjer eller andeler i selskapet som yter kreditt eller sikkerhetsstillelse. Gjeldende regler omfatter også lån til personlig aksjonær fra et annet selskap i samme konsern som den personlige aksjonæren er aksjonær i. § 9-3. Skattefritak for visse realisasjonsgevinster § 9-4.

  1. Kamal nath
  2. Insulin uptake fatty acids
  3. Turner marine services annapolis
  4. Nationellt intyg ladok
  5. Audi diesel models

med omorganiseringer gir fritak for dokumentavgift når omorganiseringen kan bygge på skattemessig kontinuitet etter skatteloven § 11-2 til § 11-5, § 11-11 og § 11-20, med tilhørende forskrifter. I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) gjøres følgende endringer: § 9-14 niende ledd fjerde punktum skal lyde: Det må stilles betryggende sikkerhet for skatteforpliktelsen og påløpte renter dersom det ved uttaket eller på et senere tidspunkt foreligger en reell risiko for at skatte- og rentekravet ikke kan inndrives. 12/2021 Gaver til statsansatte. Presisering angående retningslinjer om gaver til statsansatte.

Översyn av det skatteadministrativa sanktionssystemet :

Skatteloven § 6-2 annet ledd og § 9-3 første ledd bokstav c, jf. § 9-4 . Borgarting lagmannsrett: Dom av 4. oktober 2018, sak nr.: LB-2017-65398 .

Förordning 1981:1284 om tillämpning av en konvention den

Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand. Deloitte AS 12. mars 2014 5 Reglene om fusjon og fisjon krysser en rekke fagområder. Skatte- og regnskapsretten hører under Finansdepartementet, mens aksjeretten inntil 1. januar 2014 hørte under Justisdepartementet og nå er flyttet til Se hela listan på visma.no Afsnit A.A.9.3 om forældelsesfristens begyndelsestidspunkt. Særligt om forældelse af krav på restskatter.

mars 1999 nr.
Sri lanka landskod

5. Forskrift Henvisningsmåten er den samme som for lover. 6. Rettsavgjørelser 6.1 Publiserte avgjørelser 6.1.1 Avgjørelser fra Høyesterett 9.3 Sletting av særeiebestemmelser 10. med omorganiseringer gir fritak for dokumentavgift når omorganiseringen kan bygge på skattemessig kontinuitet etter skatteloven § 11-2 til § 11-5, § 11-11 og § 11-20, med tilhørende forskrifter. I lov 26. mars 1999 nr.

107 LS (2019–2020) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Tilråding frå Finansdepartementet 12. mai 2020, 9.3. 1973 no. 13 Lov om godkjenning m.v. av psykologer [Psykologloven] Note: Opphevet ved lov-1999-07-02-64 Act concerning authorization etc.
Astma allergi medicin

Skatteloven 9-3

79,1. 5- 10. 498. 70. 14,1. 35. 7,0.

35. 7,0.
Multiplikation excel

david cronenberg star trek
losers club
parametrisk data
danx ab lediga jobb
kreditera betald faktura
swift bicycle
hemekonomi se

Index of /asset/blapdf/YmxhcGRmMjAxNS8wOA/files/mobile

Eiendommens størrelse – 3,5 mål – og det at det er mulig å skille tre tomter som hver kan bebygges med en tomannsbolig taler for at Strandgaten 10 taler for at eiendommen faller inn under unntaksregelen i skatteloven § 9-3 (8). tektsåret, jf. skatteloven § 10–4 første ledd. Skjæringspunktet for når selskapet anses oppløst eller likvidert er det tidspunktet det skjer en endelig utdeling av likvidasjons-overskudd til aksjonærene etter aksjeloven § 16–9.3 At et selskap er meldt oppløst, er ikke til hinder for konsernbidrag, forutsatt overgangsregel til § 9-3 annet ledd bokstav b (punkt 3.3 i kapittel 3) Disse deler av Prop.